woensdag 22 januari 2014

12.01.2014 Project Leylijnen (update)


PROJECT LEY LINES
UPDATE VOOR 12 JAN 2014
Speciale dank

Een week is voorbijgegaan sinds de aanvankelijke oproep in Monty’s boodschap van zondag 5 januari 2014, om de leylijnen van de Aarde te promoten en ermee te werken.

De respons op het initiatief is echt fantastisch! Meer dan 1100 steunbetuigingen werden tot dusver ontvangen en er komen er nog steeds meer, van over de hele wereld. We hebben respons gekregen vanuit meer dan 60 landen. Het was echt overweldigend en zeer bemoedigend.

Het is onmogelijk om in deze korte tijd persoonlijk te reageren op alle inkomende berichten, hoewel we dat graag zouden doen. In plaats daarvan hebben we de tijd gebruikt om ieders bericht te lezen en te overwegen en na te denken over de reactie van wat een groeiende internationale “leylijn”gemeenschap lijkt te zijn, waarvan jullie allemaal graag deel willen uitmaken. Voor degenen die specifieke vragen stelden zullen we antwoorden proberen te geven.

Bedenk dat de deur open zal blijven voor degenen die nog steeds willen deelnemen aan wat een gezamenlijk leerproces zal zijn. Blijf kijken naar de website van de Stichting voor verdere informatie en updates.

Nadat elk bericht gelezen was, werd het duidelijk hoeveel expertise er al aanwezig is. Aan de ene kant waren er mensen die weinig van leylijnen wisten maar een enthousiaste aansporing voelden om deel te nemen vanwege hun inherente verbinding met de Aarde. Aan de andere kant waren er ook met een behoorlijke hoeveelheid kennis en praktische ervaring in het veld die reeds groepswerk aan bekende leylijnen hebben gedaan. Deze mix van expert “know-how” en lekenenthousiasme lijkt de goede samenstelling te zijn om de zaken vooruit te helpen.

Voor alle duidelijkheid aan al degenen die al deelnemen aan huidige leylijn-werkzaamheden van allerlei aard, dit initiatief is niet bedoeld om welk van deze voortgaande activiteiten dan ook te vervangen, tot last te zijn of te overschaduwen. Feitelijk vult het ze alleen maar aan en verbreedt het het hele bestek in deze belangrijke tijd.

Een van de grootste hoeveelheden respons per hoofd van de bevolking kwam uit Nederland. Het was interessant te horen dat er al een organisatie is die actief de leylijnen in kaart brengt! Andere landen waar veel respons vandaan kwam waren Duitsland, Australië en Canada. Niet verrassend was dat vanuit de Verenigde Staten de meeste respons kwam. Tevens deelden onderzoekers uit Australië en Frankrijk hun gedetailleerde kaarten met ontdekkingen in respectievelijk zowel Ierland als Engeland.

De ontvangen berichten zochten ook antwoord op algemene vragen zoals “hoe kan ik helpen?”, “wat kan er gedaan worden?”, “ben ik wel gekwalificeerd genoeg?” En “Vertel me eens meer over leylijnen.” Zulke vragen worden nu behandeld in de rest van deze update, te beginnen met de laatste.

Een Inleiding over Leylijnen

Leylijnen zijn onder een groot aantal namen bekend geworden in verschillende delen van de wereld; zoutlijnen, drakenlijnen, droomwegen, elfenpassen, geestenwegen, ‘Heilige Linien’ of ‘Holy Lines’, prehistorische (megalithische sporen en zelfs paden naar de Goden. Welke term je ook wilt gebruiken, feitelijk hebben we het over hetzelfde artikel van de grootste ouderdom – van ver voorbij de Bijbelse tijden. Als je een analogie zou zoeken om te beschrijven wat een leylijn is, dan zou je kunnen overwegen ze te zien als ongeziene “krachtlijnen” (vgl hoogspanningskabels) die onderling verbinding maken met een “opslagruimte” van psychische en spirituele energieën die op gewijde plaatsen bestaan.

Er is voldoende en onweerlegbaar bewijs voor het bestaan van deze “onzichtbare” en klaarblijkelijk “rechte” lijnen die het landschap doorkruisen en oude geheiligde plaatsen verbinden. Waar twee of meer leylijnen elkaar kruisen, wordt een krachtcentrum of nexus (knooppunt) van tellurische energie gevormd. Hoe meer lijnen elkaar kruisen bij deze zogenoemde knooppunten, hoe krachtiger die gewijde plaatsen geacht worden.

Op zulke locaties kunnen we plekken van verering en religieuze rituelen verwachten, zoals tempels, steencirkels en andere prehistorische monumenten en kerken. We zouden ook begraafplaatsen zoals graftombes en grafheuvels e.d. kunnen ontdekken. Zulke plekken zouden versterkt kunnen zijn met grondwerken of zelfs met een kasteel of gracht, wat er op kan duiden dat het een plek is die het zeker waard is beschermd te worden. De aanwezigheid van een watervoorziening is hoogst suggestief voor de aanwezigheid van een leylijn, speciaal een samenloop van waterwegen. Waar een natuurlijke overvloed van water is, is eveneens een overvloed van aardenergieën. Leylijnen worden ook gekarakteriseerd door kruisingen van oude wegen, mijlpalen, menhirs, steenhopen op heuveltoppen, en landtongen.

Terwijl een leylijn wordt veronderstelt ‘recht’ te zijn meandert en weeft de ley energie die van nature wordt uitgezonden ‘slangachtig’ door het landschap. Leylijnen zijn derhalve voornamelijk dynamisch en worden door de zon aangedreven. Een laagstaande zon, zoals bij zonsopgang en – ondergang wordt gezien, heeft de neiging de grootte en energiedragende capaciteit van de leylijn, in vergelijking met de hoogste stand in de middag, te vergroten. Daarom is de rijzende zon zo’n krachtig symbool en ontwaakt het dageraadslied lang voordat onze locale ster de horizon beklimt. Verduister het verschijnsel zonlicht en je verandert de essentie en de kwaliteit van de ley-energie die stroomt. Want de leylijn zelf is simpelweg een “kiekje” van het grondspoor dat voorvloeit uit het passeren van de energie die op een bepaald moment stroomt. Andere zaken die een leylijn beïnvloeden zijn geologische lagen, onderaardse stromingen en zelfs seismische activiteiten. Aanhoudende regenval heeft een verandering van de          
geleiding van de grond tot gevolg die de detectie van een leylijn kan bemoeilijken.

Ley-energie kan worden verstoord en een andere kant worden opgestuurd door intentie, structuur en grondsoort aangezien ze voornamelijk elektromagnetisch van aard is. Een van de beste voorbeelden hiervan werd gedemonstreerd bij het Avebury Henge complex in Wiltshire, Engeland – een site die als hartchakra van de Aarde wordt beschouwd. Hier voeren de Michael en Maria aders een “op een dans lijkende” manoeuvre met elkaar uit vanwege de aanwezigheid van de verhoogde landschappen die bekend staan als Silbury en de Windmill Hills.

Leylijnen staan bekend om het veroorzaken van paranormale verschijnselen van allerlei aard. Ik vraag me af hoeveel lezers van Montague Keen weten dat Scole in Norfolk, Engeland, de plaats van het vijf jaar durende “Scole Experiment” oftewel het “Afterlife Onderzoek”, waarvan Monty hoofdonderzoeker was, gesitueerd is binnen de stromingen van de Michael-Maria leylijnen?

Toch werd, gedurende het grootste deel van de laatste twee millennia, met het natuurlijke potentieel van het leylijnennetwerk van de Aarde geknoeid. In de laatste eeuw werd het systeem harteloos bedekt en voorzien van een raster met schadelijke zich verspreidende energieën, die de natuurlijke kosmische balans verstoren. Sinds het laatste deel van de 20ste eeuw gaf de chaotische staat van de ether een toename te zien van fysieke menselijke kwalen die veroorzaakt werden door de geopatisch belaste conditie van de natuurlijke achtergrond. Door te oefenen zul je de huidige kenmerken binnen de oude landschappen, die de harmonie van de natuur vervormen, beginnen te herkennen. Een groot aantal gewijde sites werd ook energetisch veranderd, onderdrukt, verduistert en in sommige gevallen werd geprobeerd ze helemaal uit te wissen. De essentie van hun transmissielijnen werd vervuild en geminimaliseerd. Is het geen tijd om deze gewijde paden opnieuw schoon te maken en te eren?

Voorgestelde Strategieën

Velen van jullie vroegen naar de manier waarop we ons doel kunnen bereiken. Nu we de consensus van de respons hebben bekeken en de reikwijdte van de expertise en de bereidheid van de mensen, wordt voorgesteld om twee parallelle benaderingen te doen – eentje die op korte termijn kan worden uitgevoerd en de vorm zal aannemen van een meditatie op een bepaalde dag, waarvan de datum en tijd, met de juiste richtlijnen, zal worden gegeven. De tweede zal bestaan uit een langere periode van diepgaand onderzoek als onderdeel van een beter begrip van, en herverbinding met het Aardse netwerk.

Deze tweevoudige benadering zal derhalve veel participanten in staat stellen deel te nemen aan het onderdeel waarbij zij zich prettig en capabel voelen. Ze hebben zelfs de gelegenheid om beide paden te onderzoeken als ze dat willen. Iedereen wordt geacht voldoende gekwalificeerd te zijn! Het in kaart brengen is een essentieel onderdeel van de tweede strategie. Het volgt het principe, ingesteld door onze mentoren zoals Watkins, Guichard, Michell, Miller et al, zonder wiens invloedrijke werken we minder goed over dit onderwerp geïnformeerd zouden zijn. Uitlijningen in kaart brengen dient drie belangrijke doelen. Allereerst voorziet het in tastbaar geloofwaardig gedocumenteerd bewijs dat mettertijd een groeiende vergaarbak van informatie vormt die klaarblijkelijk nog niet op Aarde bestaat.

Door het creëren van zo’n bibliotheek met onafhankelijk feitelijk bewijsmateriaal, helpen we degenen die terughoudend zijn m.b.t. het bestaan van leylijnen aan te moedigen hun eigen positie ten aanzien hiervan te heroverwegen. Het zal hopelijk zelfs de meest volhardende scepticus overtuigen! En door deze bibliotheek “zichtbaar” en voor iedereen toegankelijk te maken, “onthullen” we aldus het concept van leylijnen en Aardenergieën. Hoe meer bewijs we kunnen verzamelen en coördineren en er iets gewoons van maken, hoe meer de mondiale leylijngemeenschap zich zal ontwikkelen en hoe meer “bewustzijnslicht” de leylijnen zelf doordringt.

In de tweede plaats zal onze zich ontwikkelende bibliotheek anderen in staat stellen naar deze sites terug te gaan om uiteenlopende redenen, waaronder geregeld en fundamenteel “onderhoud”. Op de derde plaats, en het meest voor de hand liggend, de afwezigheid van gedetailleerde leylijnroutes bemoeilijkt en voorkomt zelfs het weghalen van hun besmetting. Een routekaart maakt de leylijnverbindingen zichtbaar, hun energiedragende capaciteiten en hoekrichtingen binnen het landschap, niet in het minst welke krachtcentrales ze dienen; al deze factoren kunnen belangrijk zijn met betrekking tot welk schoonmaakproces wordt uitgevoerd. De taak zou wel eens het deblokkeren van een complex afvoerpijpensysteem kunnen zijn waarvoor een routeplan vaak essentieel is.

Dus is het in kaart brengen ervan allicht een allereerste vereiste voor de strategie op de lange termijn. In feite vroegen velen om leylijnkaarten van hun omgeving. Helaas zijn deze niet altijd makkelijk te vinden en vaker dan niet moeten ze worden gegenereerd vanuit de eerste beginselen door het gebruik van gewone regiokaarten en andere detectiemethoden.

Velen hebben gevraagd, “hoe kan ik helpen?” en “wat kan er worden gedaan?” En daarom zou mijn advies zijn: begin met het in kaart brengen van jouw landschap en haar leylijnen en raak er bekend mee. Het zal tijd kosten deze informatie naar boven te halen, dus is het raadzaam zo spoedig mogelijk voorbereidingen te treffen.

In een behoorlijk aantal berichten werd eveneens gevraagd om relevant achtergrond leesmateriaal. Daarom is een korte literatuurlijst toegevoegd aan het einde van deze update. Voor degenen die in Europa verblijven en zoeken naar gedetailleerde kaarten om mee te werken, zou ik adviseren toegang te verkrijgen tot het werk van Xavier Guichard – Eleusis Alesia. Dit boek, dat een groot aantal gedetailleerde kaarten bevat, is  vaak moeilijk te krijgen. Het is echter volledig toegankelijk gemaakt op internet. (bijvoorbeeld http://www.ancient-wisdom.co.uk/xavierguichard.htm)

En tenslotte …

Veronica heeft me gevraagd deze informatie te delen welke ze me in de herfst van het vorige jaar gaf.

Op 14 januari 2012 had Veronica Keen een reading met een medium genaamd Louise. In die tijd kende ik Veronica nog niet eens, aangezien we elkaar pas op 28 augustus 2012 ontmoetten.

Hoe dan ook, gedurende deze reading sprak Louise deze exacte woorden…

“ Wie is Mark? Hij is op het Aardevlak. Je zult van hem horen. Baanbrekend, mijn lief. Je hebt geen idee. Het zal de hele wereld over gaan.”

Dus, tot de volgende update.

Mark
Aanbevolen literatuur

Ik heb een lijst geprepareerd van wat ik denk dat de meest innovatieve Europese werken zijn welke ik zou suggereren:

Ley Lines : Early British Trackways, Moats, Mounds, Camps and Sites – Alfred Watkins (1855-1935) : (First Published, 1922)

The Old Straight Track : Its Mounds, Beacons, Moats, Sites and Mark Stones – Alfred Watkins (1855-1935) : (First Published, 1925)

Eleusis Alesia : Enquête Sur les Origines de la Civilisation Européenne – Xavier Guichard (1870-1947) : (Abbeville Imprimerie F. Paillart, Published 1936)

The New View Over Atlantis – John Michell (1933-2009) : (Thames & Hudson, 1983);

Ancient Energies of the Earth : A Groundbreaking Exploration of the Earth’s Natural Energy and How It Affects Our Health – David Cowan with Anne Silk (Thorsons, First Published, 1999)

Ik zou speciaal willen wijzen op het uitgebreide veldwerk dat werd gedaan door wijlen Hamish Miller (1927 – 2010) en Paul Broadhurst; want het was Hamish die mijn eigen ijzeren wichelroedes van zijn gewijde site in Cornwall met de hand smeedde. Zijn gedetailleerde weergave van de Michael-Maria lijnen in Engeland is te vinden in…

The Sun and the Serpent : An Investigation in

Geen opmerkingen:

Een reactie posten

interview

invocationAN INVOCATION

14:02:2014 - 09:00H BRISBANE, AUSTRALIA

AMESTERDAM - 24:00H on 13:02:2014

http://24timezones.com/