dinsdag 23 oktober 2012

21-10-2012

   21 oktober 2012

Mijn lief, je werkt zo hard om je missie te volbrengen. Wanhoop niet: hoewel er obstakels voor je worden opgeworpen zal niets de uitkomst voorkomen. Het is al honderden jaren geleden voorspeld dat, wanneer de tijd rijp zou zijn, het zou gebeuren. Het is onafwendbaar. Het is nu de tijd voor deze grote verandering.De macht van de 99% die verandering eist kan niet genegeerd worden. Tot nu toe waren ze slaven van de minderheid, maar nu kunnen ze de corruptie zien voor wat die is, en willen ze er niet langer deel aan hebben. Ze zien zichzelf nu als Soevereine Wezens met vrijheid als hun goddelijk recht.

Je moet weten dat wanneer je op iemand stemt, je je vrijheid aan die persoon geeft. Ik vraag jullie dit feit goed te overdenken. Laat je niet opjutten door de hype en de propaganda. Stemmen is een serieuze zaak. Je hebt het recht om “geen van bovenstaande” aan te geven. Alles wat je in deze tijd van verandering doet heeft serieuze gevolgen voor de toekomst. Hersenspoeling wordt gebruikt om je een vals gevoel van veiligheid te geven, en er worden beloften gedaan waarvan niemand de intentie heeft om er zich aan te houden. Slaven trappen hier elke keer in, maar de ontwaakten niet. Volg je hart. Wees trouw aan jezelf. De toekomst van de planeet is in jullie handen.

De Cabal zal van alles en nog wat beloven om jullie onder controle te houden. Ze klampen zich vast aan een strohalm, wanhopig proberend hetgeen ze op ziekelijke wijze verkregen hebben te behouden. Langzaam maar zeker komen ze tot de conclusie dat ze jullie niet langer kunnen bedotten. Hun pogingen om een derde wereldoorlog te beginnen worden gedwarsboomd en dit zet ze te kijk en vernederd ze. Het wordt tijd om het doden in alle landen te beëindigen. Jullie zijn allemaal broeders. Waarom zou je elkaar willen doden?

Het aan de kaak stellen van kindermisbruik door hooggeplaatste pedofielen vindt nu plaats. Ik beloofde dat de waarheid vanuit alle hoeken naar buiten zou komen. Velen trachten hun namen buiten de openbaarheid te houden, maar het getij van de waarheid kan niet gestopt worden. Deze slechte mensen zullen er nu achter komen wat hun slachtoffers voor hun plezier hebben moeten doorstaan. Neem geen wraak.
Hen aan de kaak stellen is genoeg. Anders verlaag je jezelf tot hun niveau. Het is tijd om je kalmte te bewaren. Bendementaliteit haalt je trillingsniveau omlaag en houd je onder hun controle, terwijl je volle bewustzijn je opheft naar hogere niveau’s, die de Cabal nooit kan bereiken. Hun bestaan hangt af van jullie steun aan hen. Maar je hebt ze niet nodig. Alles is klaar om jullie te helpen de laatste stappen te zetten naar VRIJHEID in een wereld waar iedereen gelijk is en waar je in waardigheid en met respect voor elkaar kunt leven. Liefde, niet angst zal aan de orde van de dag zijn en iedereen zal in vreugde zijn vrijheid vieren. Ik vraag jullie je toekomst te visualiseren. Creëer hem in jullie gedachten en het zal jullie realiteit worden. Jullie hebben de kracht om dit te doen. 

Bereid je ook voor om de ware geschiedenis van je wereld in je op te nemen. Dit zal velen verontrusten, maar de waarheid moet verteld en begrepen worden. Mijn lief, je zag deze week zelf hoe het Duister op elke mogelijke manier probeert het Licht te verdringen met de bedoeling het te vernietigen. Zelfs met alles dat je weet was je diep geschokt door de brutale wijze waarmee ze alles wat goed en zuiver is proberen te vernietigen. Kijk maar naar alle gewijde plaatsen in de wereld die de Cabal schaamteloos  probeerde te ontheiligen en vernielen.

Nu, eindelijk, nemen de goede mensen van de wereld de zaken in eigen handen en nemen ze terug wat hen rechtens toebehoort. De Cabal hoort niet in deze wereld – een wereld die ze voor hun eigen doeleinden misbruiken. Ze dragen een MASKER dat ze tot nu toe goed gediend heeft, maar nu jullie ontwaken kun je het masker zien wegschuiven, hun duistere ziekelijkheid onthullend. Mooie kleren en prachtige juwelen kunnen niet verhullen wat nu aan het licht komt. Heb medelijden met ze als ze wegrennen om beschutting te zoeken tegen het Licht. Alles dat van jullie werd afgenomen zal worden teruggegeven. Het geld dat uitgevonden werd om jullie onder controle te houden zal niet langer nodig zijn. Het was bedoeld om jullie in slavernij te houden, daar diende het voor. Geleidelijk wordt alles onthuld en gecorrigeerd zodat slavernij eindigt en vrijheid begint.

Je hebt iemand aan je zijde die het belang begrijpt van je missie en die je assisteert bij alles wat je doet. Ik zei je al dat we voor de juiste mensen zouden zorgen en dat deden we ook. Neem alsjeblieft zo veel mogelijk rust in deze zeer drukke tijden. Geen steen blijft op de andere. We zullen slagen.

Weet dat je geliefd en gekoesterd wordt, en op een dag zullen we weer samen zijn om ons werk aan deze kant van het leven voort te zetten.

Je aanbiddende Monty.


Website: The Montague Keen FoundationVertaling: Robwoensdag 17 oktober 2012

14-10-2012 2e PDF Document


   14 oktober 2012Tara, neem je kracht terug

Door Tom Ryan.


Op zondag 30 september 2012 om 3 uur ’s middags rond de “Lia Fail” bij Tara waar 1500 jaar eerder St. Patrick het Christendom naar Ierland bracht, gebeurde iets opzienbarends. Een groep mensen herriep hun doopgeloften en verkondigde hun persoonlijke soevereiniteit.
Dit was naar mijn weten nog nooit eerder ergens gedaan. Toen we jubelend wegliepen konden we allemaal het zachte drummen horen vanaf Tara’s hoogte, hoewel er verder niemand  aanwezig was.
Om het belang van deze historische verkondiging van persoonlijke soevereiniteit te begrijpen is het nodig om te begrijpen wat dopen werkelijk is en hoe het degenen die gedoopt zijn beïnvloedt.

Wat is Dopen? De ware geschiedenis.

De Doop wordt uitgevoerd d.m.v. het onderdompelen in of het besprenkelen met water van de persoon die gedoopt wordt. Het Judaïsme beoefende rituele reiniging door onderdompeling in water, hetgeen de ware oorsprong is van het dopen. Rituelen d.m.v. zuiveringen door water werden in het oude Midden-Oosten uitgevoerd, waar over werd geschreven in het Oude Testament. Gelijksoortige gewoonten waren bekend in vele oude niet-christelijke culturen.
- In Athene in 632 vC, zuiverde Epimenides van Kreta de hele stad met water.
- Mithra’s volgers vierden het sacrament van Taurobolium – het dopen in stierenbloed, resulterend in “Verlossing”.
- Aanhangers van de Mysteriën van Isis / Osiris initieerden nieuwe leden d.m.v. een zuiverende besprenkeling met water van de Nijl voor Verlossing.
- De bevolking van Gerasa vierden de Maiousmas riten waarin vrouwen werden gereinigd in een heilige waterpoel net buiten de stad.
- De vroege kerkvader Justin Martyr (ca. 100 AD) was verontrust omdat de Christelijke rite al generaties voorafgegaan werd door de Heidense ceremonie. Justin concludeerde dat het feitelijk een duivelse imitatie was.

De Doop een sacrament?

Christelijke kerken claimen dat het een sacrament is dat werd ingesteld door Christus. Van het dopen van Jezus wordt gezegd dat het een fundamentele pijler is van de Christelijke Kerk.
Het is een zuiveringsrite met water, waarvan wordt gezegd dat het genade aanroept en tevens een persoon bevrijdt van “erfzonde”. Rooms Katholieken, Orthodoxe Christenen, Anglicanen en sommige andere Protestanten zeggen dat het een onuitwisbaar merkteken geeft aan de gedoopte persoon. Katholieken zeggen zelfs dat het nodig is voor ‘verlossing’.
De meeste kerken dopen mensen kort na de geboorte. Het wordt gezien als formele toelating tot de kerk. Sponsors (peetvader en peetmoeder genoemd) doen verklaringen namens het kind. De persoon wordt een (christelijke) doopnaam gegeven.
Sommige kerken dopen niet voordat de persoon relatief volwassen is. Het Genootschap van Vrienden, of Quakers en sommige Protestanten wijzen alle uiterlijke doopriten af.
Belijdenis is een latere rite die de doopgeloften bevestigd wanneer een persoon oud genoeg is om voor zichzelf te spreken. Het bestond oorspronkelijk niet als separate rite, maar werd waarschijnlijk samengevoegd met het dopen. In het Rooms Katholicisme wordt belijdenis gewoonlijk uitgevoerd door een bisschop. De rite wordt ook uitgevoerd in Orthodoxe, Anglicaanse, Lutheraanse en sommige andere Christelijke kerken.

De doop verstrikt je

Door het werken met mensen in een diepe trance om miasma’s (gedachtenvormen, storingen, programma’s en bezetenheid) te verwijderen werd het duidelijk dat “delen” of “programma’s geïntegreerd met de persoon in kwestie vaak de kwaadbedoelende miasma’s beschermen of verstoppen. Dit is onlogisch en het is een schending van de vrije wil.
Door verder onderzoek werd duidelijk dat de geïntegreerde onderdelen of programma’s zich op een onbewust niveau verplicht voelden de miasma’s te beschermen. Ze zeiden dat de doop en het hernieuwen van de doopgeloften hen verplichtte dit te doen, ongeacht de negatieve consequenties.
De doop is niet de zuiveringsrite die het gezegd wordt te zijn . Het is een krachtig controle mechanisme dat de vrije wilskeuze van de gedoopte compromitteert. Het is de lijm van de matrix.

Soevereiniteit en vrijheid door verwerping

Toen ik mensen die geloften liet verwerpen werd het erg makkelijk om alle miasmische besmetting op te ruimen. De vrije wilskeuze is het geboorterecht van alle mensen en is wat ons onze soevereiniteit geeft. Wanneer dat is weggenomen door de doop of door enig ander middel is het eenvoudig om mensen te onderwerpen. Inderdaad werden zij onderworpen.

Dat is waarom we onze doopgeloften bij Tara verwierpen, waar de zogenaamde heilige de Ieren onderwierp onder dreiging van Patricks Romeinse Huurlingen Leger, nu meer dan 1500 jaar geleden. Als je hieraan twijfelt lees dan zorgvuldig “De bekentenissen van St. Patrick” 
met een open, onderzoekende ‘mind’. We nemen nu onze vrijheid en soevereiniteit terug.

Het verwerpen van de slavernij

Hieronder volgt hoe we onze doop- en belijdenisgeloften en alle latere bevestigingen ervan verwierpen. Onthoud dat ze niet door ons werden gedaan maar namens ons en zonder onze toestemming, voordat we een stem of een eigen keuzemogelijkheid hadden. Later hernieuwden we ze bij de belijdenis onder zware indoctrinatie, voordat we volwassen genoeg waren om ons ten volle de implicaties van wat er gebeurde te realiseren.
In werkelijkheid waren het niet en zijn het niet je vrije wilskeuze geloften. Dientengevolge heb je geen morele of enige andere verplichting om ze in stand te houden, maar ze blijven intact en gaan door je te onderwerpen met je stilzwijgende overeenkomst, tenzij je ze verwerpt.

Het verkondigen van persoonlijke soevereiniteit

Terwijl we in een kring stonden en elkaars handen in solidariteit vasthielden rond de “Lia Fail” op de heilige grond van Tara verklaarde ik het volgende, en alle aanwezigen herhaalden het na mij.
- Vanaf nu en vanaf dit moment verder verwerp ik formeel en uit vrije wil mijn doopgeloften.
Ik verkondig mijn soevereiniteit

- Ik verwerp de hernieuwing ervan bij mijn belijdenis en ik verwerp mijn aansluiting en bevestiging in de Christelijke Kerk.
Ik verkondig mijn soevereiniteit

- Ik verwerp alle er op volgende hernieuwingen van zulke geloften.
Ik verkondig mijn soevereiniteit

- Ik verwerp trouw aan welke kerk dan ook, aan sekten, cultus priesters, leraren, predikanten goeroe’s of zogenoemde opgestegen of andere meesters.
Ik verkondig mijn soevereiniteit

- Ik verkondig mijn onafhankelijkheid en soevereiniteit als mens en vanaf deze tijd verklaar en verkondig ik mijn recht om over mijn eigen spirituele pad of reis te beslissen.
Ik verkondig mijn soevereiniteit

- Vanuit mijn eigen vrije wil verkondig ik dat het mijn geboorterecht is als soeverein mens.
Ik verkondig mijn soevereiniteit

- Ik verwerp alle rituelen en geloofssystemen van buiten mezelf.
Ik verkondig mijn soevereiniteit

- Ik verwerp trouw aan alle tijdelijke machten.
Ik verkondig mijn soevereiniteit

- Ik verbind me nu met “De Oneindige Kracht Van Binnen” in overeenstemming met de enige ware wet, de Universele Wet.
Ik verkondig mijn soevereiniteit

- Uit mijn eigen vrije wil en als verklaring daarvan verkondig ik mijn soevereiniteit nu en zo zal het zijn.”

Je soevereiniteit verkondigen
Wanneer je je soevereiniteit wilt verkondigen zul je het moeten doen voor twee of meer getuigen. Dat is omdat het nodig is om het met hetzelfde aantal, of meer, getuigen te doen dan
je bij je doop had om het hetzelfde, of meer, gewicht en effect te geven. Dit is iets dat alleen gedaan zou moeten worden na rijp beraad, vanuit en met je eigen vrije wil.
Anders dan bij een Christelijke doop kan het niet gedaan worden:
- namens jou,
- door het opleggen van geloof
- onder dreiging of
- enige vorm van aansporing of dwang.

Je vrije wilskeuze en Je Soevereiniteit (Opperste Macht) zijn je geboorterecht. Niemand, religie, instituut of tijdelijke macht heeft het recht om je te onderwerpen, of je soevereiniteit te ondermijnen of te ontkennen. Het is je heilige recht om je soevereiniteit te betuigen en te verkondigen.

In de vorige channeling van 14-10-2012 is naar deze beschrijving als 2e PDF Document verwezen.


Website: The Montague Keen Foundation


Vertaling: Rob

dinsdag 16 oktober 2012

14-10-2012 1e PDF Document

   14 oktober 2012Je soevereiniteit afkondigen,
al je tot slaaf makende gedachtenprocessen opruimen,
je losmaken van energetische aanvallen

Door Tom Ryan.

Je verbinden met je “hogere zelf” en Eenheidsbewustzijn ontwikkelen
Dit houdt in:

- Je hologram repareren en je losmaken van het waanbeeld van het jou gevangenhoudende foute hologram
- De energiefrequentie ervan harmoniseren, evenals diens heilige geometrie en goddelijke architectuur (DNA).
- Je verbinden of een worden met superbewustzijn en met het multidimensionele Lichtlichaam of de Geascendeerde Menselijke Energievorm.
- Je eigen soevereiniteit alsmede die van alle wezens in de harmonie van persoonlijke vrijheid 
in eenheid met de God Bron erkennen.
- Mensen en anderen met waarnemingsvermogen voorlichten en ze uitnodigen zich te verbinden met persoonlijke soevereiniteit en de Universele Wet.

  Oefening
  Na het ontspannen en wissen van al je gedachten, ga met je waarnemingsvermogen je hart binnen en vraag jezelf van daaruit: 
  Heb ik: 
  - verslavende geloofssystemen,
  - Mind Control scenario’s,
  - drama programma’s,
  - nachtmerries,
  - ongepaste contracten,
  - bindende verplichtingen,
  - aanvalsreceptoren,
  - beïnvloedingen,
   die me op enigerlei wijze beperken of schade berokkenen?
   Luister naar je antwoorden vanuit de vrede en stilte van de heilige ruimte in je hartbewustzijn.

   Zo ja, ga door
   Vanuit mijn hartbewustzijn vraag ik nu mijn Hogere Zelf enige om alle bovenstaande punten compleet en permanent te verwijderen uit alle gebieden en lagen van mijn bewustzijn en mijn wezen.

   Vanuit mijn hartbewustzijn nodig ik mijn Hogere Zelf uit om te:
   - lokaliseren,
   - beëindigen,
   - verwijderen,
   - repareren en vernieuwen,- al het onderstaande, en mijn soevereiniteit volledig opnieuw in te stellen.

   Vanuit mijn hartbewustzijn nodig ik mijn Hogere Zelf uit om:
   1. alle geloofssystemen die tussen mijn innerlijke waarheid en mijn soevereiniteit in staan te beëindigen.
   2. alle Mind Control programma’s, processen en wat ze in gang zet in al de lagen van mijn wezen te beëindigen.
   3. alle verwrongen posthypnotische suggesties, scenario’s, opdrachten en wat ze in gang zet uit alle lagen van mijn wezen te beëindigen.
   4. slaapvervorming, slaapontbering, slaapverstorende opdrachten en –vervormende programma’s te beëindigen, zodat ik rustgevend kan slapen en optimaal functioneren.
   5. alle scenarioherkenning, -vinders en wat ze in gang zet, alsmede hun inhoud in elke laag van mijn wezen te beëindigen.
   6. alle scenario-tijdcodes en scenario-duurcodes te beëindigen.
   7. het stromen van energie naar en vanuit mijn chakra’s uit te lijnen en te harmoniseren en de chakra’s te laten draaien zoals ze zijn ontworpen, voor optimale stroming en heling.
   8. alle Karma en karmische contracten of verplichtingen die ik heb geaccepteerd, of welke verantwoordelijkheid die ik ervoor heb genomen of waarmee ik te eniger tijd of om wat voor reden ook heb ingestemd, te beëindigen.
   9. de energiestroom naar en door mijn ruggengraat te corrigeren; mijn stuitbeen te versterken, de energiestroom van daaruit door mijn ruggenmerg en mijn atlas of mijn eerste halswervel opnieuw uit te lijnen, om de energie die naar mijn Brein loopt vrij te maken.
   10. alle systemen te reinigen en te vernieuwen en mijn verbindingen naar de perfectie van mijn Hogere Zelf en naar mijn contract in dit en al mijn levens te versterken of te vernieuwen.
   11. volledige verbinding en communicatie met mijn Hogere Zelf te creëren en te onderhouden.
   12. mijn soevereiniteit in al mijn gedachten, woorden en acties af te kondigen en me in staat te stellen deze te handhaven.

   Affirmeer het volgende drie keer vanuit je hartbewustzijn:
   Ik ben soeverein. Ik ben vrij; ik ben een met de Bron/God.
   Om “Reparatie Series” in te sluiten, verklaar het volgende vanuit je hartbewustzijn:
   1. Ik houd mijn gedachten, mijn bewustzijn en mijn leven nu vrij en schoon van de besmettende invloeden van alle interne en externe drama’s op elk niveau van mijn wezen.
   2. Ik verwerp en laat alle gerelateerde ziekmakende verontreinigingen, overtuigingen, herinneringen en indrukken en hun invloed op mijn denken, mijn centrale zenuwsysteem en mijn brein op elk niveau van mijn wezen los, en zo zal het zijn. (herhaling hiervan zal je bevrijden van ziekmakende verontreinigingen, overtuigingen, geheugeninprenting, programma’s en hun restinvloeden, en hun bron losmaken van je zenuwstelsel).
   3. Ik herstel nu de oorspronkelijke volmaaktheid van de creatie die ik ben op alle niveau’s van mijn wezen.
    Einde van de sessie
    Persoonlijke Bescherming
    Jezelf beschermen tegen verdere indringing van buitenaf, ziekmakende plagen, uitgekristalliseerde overtuigingen, energieaanvallen, gedachtenaanvallen, fysieke aanvallen, gedachtenvormen en vampierenergieën. 
    Je kunt jezelf beschermen door een Lichtveld Vesting te bouwen rond je persoonlijke veld. Behalve beschermen kun je ook:
    - een sterke spirituele ondersteuningsbasis bouwen,
    - werken met de hogere Harmonieën om je verblijfplaats opnieuw te versleutelen en te beschermen, alsmede je uitgebreide ruimte,
    - schadelijke toegangspoorten verzegelen en verwijderen,
    - karmische en oerinprentingen van shock, woede, verlating, onwaardigheid, verraad en de oerangsten van de mensheid opruimen,
    - psychische, gedachte - en mentale blokkades in je eigen prioriteitsvolgorde genezen.
     De beschermingsvesting creëren
     Ontspan jezelf en maak je gedachten vrij van alle externe gedachten voordat je verder gaat.
     Daarna, vanuit je hartbewustzijn:
     - Vraag je God/Zelf om duidelijkheid omtrent je primaire levenscontract of het doel van je huidige incarnatie. Wacht geduldig luisterend op het antwoord.
     - Neem de gelegenheid om geduldig luisteren te oefenen en leer de taal van de communicatie van je God/Zelf.
     - Ontwikkel je innerlijk luisterend oor door je verbinding met je God/Zelf te oefenen.
     - Neem goede nota van de aanbeveling of leiding van je God/Zelf en neem dan passende maatregelen.
     - Erken en begrijp dat je God/Zelf al het vertrouwen op externe verbindingen en waarnemingen van de werkelijkheid te niet doet.
     - Leef in overeenstemmende harmonie met je God/Zelf en zijn doeleinden voor jouw glorie en als voorbeeld voor anderen.
      Groepseenheid Verklaring
      Verplaats je energie, je gedachten en je bewustzijn naar je hartbewustzijn, verbind jezelf met je God/Zelf en houd het daar vast gedurende de volgende verklaring:
      Als verdedigers en beschermers van waarheid, soevereiniteit en liefhebbers van vrijheid nodigen we je uit om met ons mee te doen.
      We nodigen je uit je te verbinden met je eigen innerlijke alwetende hartbewustzijn en God/Zelf dat verstoken is van het bedrog van alle geloofssystemen.
      We nodigen je uit om met ons te vergezellen in de glorie van je soevereiniteit en persoonlijke vrijheid om
      - je eigen waarheid uit te drukken,
      - je vrije wil keuze te beschermen,
      - en je persoonlijke soevereiniteit
       en daarmee onze “Gemeenschap van Soevereinen” te versterken, onze Soevereine missie voor vrede en de afwijzing van de onderwerping door alle hiërarchieën te omarmen. Door dit te doen omarmen we onze gezamenlijke hoogste doeleinden en onze verbinding met ons God/Zelf, de Bron/God, Het Levende Licht Bewustzijn.
       We nodigen je uit onze gemeenschapshanddruk te omarmen voor onze gezamenlijke groei en ons spirituele verbond te verrijken en te versterken en met onze Genesis de Bron/God, Universele Nulpunt Energie. (Alle aanwezigen schudden elkaar de hand.)

       We nodigen je nu uit om je met de oneindige grootsheid van Dat Wat Jij/Wij Zijn te verbinden, het te omarmen en er een mee te worden, volledig en totaal.
       We nodigen je uit je individualiteit, je missie je doeleinden en onze gezamenlijke doeleinden als Een Macht te omarmen. (Alle aanwezigen omhelzen elkaar.)
       We nodigen je uit om ons te vergezellen in onze Gezamenlijke en Collectieve Kracht terwijl we nu alle anorganische patronen uit elkaar halen en ze opnieuw in elkaar zetten in harmonie met het Levende Organische Licht.
       In de uitdrukking van onze individualiteit en in onze samenkomst drukken we onze Soevereine Kracht in eenheid uit, want we zijn “Het Soevereine Levende Kosmische
       Christus Bewustzijn”!

       In de vorige channeling van 14-10-2012 is naar deze beschrijving verwezen als 1e PDF Document.


       Website: The Montague Keen Foundation


       Vertaling: Rob

       14-10-2012

          14 oktober 2012


       Wederom ben ik niet in de gelegenheid om nu met Monty te schrijven, want ik ben niet thuis.
       Ik zal de details ergens in de toekomst met jullie delen.

       Ik vraag jullie na te denken over het proces om jullie soevereiniteit af te kondigen door alle verslavende gedachtenprocessen op te ruimen en je los te maken van energieaanvallen.

       Dit proces, dat volgt op de eerdere procedure, is tot in detail beschreven door Tom Ryan.
       Het document, in PDF, staat op de homepage van de site (www.montaguekeen.com).

       Met liefde en de beste wensen, Veronica
       Website: The Montague Keen Foundation


       Vertaling: Rob       maandag 8 oktober 2012

       07-10-2012          7 oktober 2012

       Het is makkelijker iemand voor de gek te houden, dan om iemand ervan te overtuigen dat hij voor de gek is gehouden – Mark Twain.


       Wat mijn vrouw vorige week zondag deed was van groot belang. De velen die eraan deelnamen bedank ik uit de grond van mijn hart. Toen jullie op de Heuvel van Tara stonden, weken de wolken uiteen, werd de hemel boven Tara blauw en was de energie krachtig. Het is belangrijk om de verbinding in vroeger tijden tussen Egypte en Ierland te erkennen. Dit werd uit de geschiedenis geschreven door degenen die de controle over jullie wereld overnamen. De waarheid over die tijden verklaart veel, want dit is wanneer de echte geschiedenis volledig werd veranderd en de Ierse geschiedenis werd gestolen.


       Velen kwamen vanuit andere landen om deel te nemen aan deze historische dag. De Geestenwereld liet zien dat ook zij aan het geheel deelnam, want er was geen regen en geen wolk te zien boven Tara gedurende de ceremoniën.


       De ceremonie om de “Vloek van Patrick van Tara” te verwijderen had al lang moeten plaatsvinden. Nu is diens invloed voor altijd verwijderd. Patrick is verantwoordelijk voor dood en vernietiging. Hij veroordeelde het Ierse volk om voor altijd te leven (of moet ik zeggen, bestaan) onder de directe controle van het Vaticaan. Hij vernietigde alles dat goed was in een volk dat leefde om lief te hebben en te leren. Zijn nagedachtenis zou voor altijd moeten worden uitgewist. Het is tijd om de feiten onder ogen te zien en jullie soevereiniteit terug te nemen. Dan zal de wereld leren over IESA, degene die ze zich toeeigenden en wiens naam ze veranderden in Jezus. Ze creëerden zelfs een fictieve familie voor hem. Deze fraude werd jullie opgedrongen door de legers van Rome. Het is tijd voor Rome om ontmaskerd te worden, en voor de mensen om de spirituele wezens te worden die ze zijn.


       Veronica, het was nodig om uit te leggen, dat wanneer je een kind doopt – ongeacht religie –
       Serieuze BELOFTEN gedaan worden voor dat kind. DEZE BELOFTEN ZIJN BINDEND 
       tenzij ze formeel worden herroepen. Dit feit wordt niet ten volle begrepen door degenen die het als een sociaal gebeuren zien en voor het kind spreken zonder diens instemming. Denk er over na – het is een serieuze zaak, waar niet te makkelijk over gedacht moet worden.

       Het was goed dat je degenen die aanwezig waren de gelegenheid gaf die beloften te herroepen en hun soevereiniteit terug te nemen. Het was een emotionele en krachtige ceremonie waaraan deelgenomen werd door volwassenen die in staat waren hun eigen beslissingen te nemen. De verovering van zielen op zo’n jonge leeftijd is verachtelijk. Tom Ryan deed goed werk door de banden met het Vaticaan op de Heuvel van Tara te verwijderen. Ik zeg het nogmaals: “Ierland is de sleutel om alles te ontsluiten.” Deze sleutel is nu in het slot aan het draaien, en dit was de eerste stap in het losmaken van de ketenen die jullie bonden aan een corrupt regime.


       In deelde in je vreugde, mijn lief, toen je Barry ontmoette. Hij is werkelijk een ware spirit. Zijn prachtige energie omhult allen die hem ontmoeten. Ja, in vroeger tijden was hij een druïde en net als Fergus en Mike R kwam hij terug om Ierland te herstellen en door deze actie vrede te brengen in jullie wereld.

       We zijn nog steeds bezig om de oorlog die de corrupten zo vreselijk nodig hebben te voorkomen. Ze verliezen hun macht om regeringen te controleren en beginnen in hun wanhoop belachelijk te lijken. Ze zien al hun plannen in duigen vallen. De fraude die aan de mensheid was opgedrongen wordt nu ontmaskerd aan hen die ogen hebben om te zien. De misdaden tegen de mensheid door de Kerk van Rome moeten bekend worden om ontmaskerd en veroordeeld te worden. Nu het licht van de waarheid elke dag sterker wordt onthuld het alles dat ontdekt moet worden. Tezamen zullen beide zijden van het leven de verwijdering van de Duistere Garde vieren en dat zal in Ierland beginnen. Het Nieuwe Tijdperk van vrede en licht nadert snel. Bereid je er op voor om het te verwelkomen.

       Deze zijde van het leven is bij jullie, elke stap die je zet. Jullie zijn in recente jaren zo’n eind gekomen, na het ontwaken uit de hypnotische staat die jullie was opgedrongen. Steun elkaar alsjeblieft in deze tijden van verandering, want samen hebben jullie zo veel kracht. Alles wordt klaar gemaakt om de juiste omstandigheden te scheppen voor de laatste stap naar het licht. Elk land moet meedoen, aangezien iedereen de vruchten zal plukken van deze massale inspanning om het Duister voor altijd te verwijderen. Jullie schrijven geschiedenis; een toekomst scheppend, vrij van corruptie voor de hele mensheid. Alle hulp wordt gegeven: jullie hoeven het maar te vragen. Wonderen gebeuren elke dag in deze tijd van verandering.


       Begrijp alsjeblieft dat mijn lieve vrouw werkt aan projecten die bij haar veel zorg en stress veroorzaken. Deze projecten moeten en zullen worden afgemaakt. Het is de reden waarvoor ze naar de Aarde terugkwam. Om tussen haar mensen in Ierland te zijn was voor haar heel vreugdevol, en om ze te kunnen helpen bevrijden van de beperkingen die hen door het Vaticaan waren opgelegd was in haar ogen een wonder. Het zijn nu vrije spirits die bijeen komen in waarheid en liefde.


       HET ARISCHE RAS ONTWAAKT. VERHEUGT U!


       Hun dankbaarheid, en de onze, gaan uit naar Enda Kenny (Ierse minister president) vanwege het openen van de deur die de wereld in staat stelt om voort te gaan naar het licht. Het was een kleine stap voor Ierland, maar een geweldige stap voor de mensheid. Enda Kenny is een moedige man die staat voor waarheid en weigert te buigen voor degenen die liegen en onschuldige kinderen van de wereld misbruiken.


       Alles voorloopt keurig volgens plan. Jullie energie en inspanningen worden gewaardeerd. Samen zullen we de toekomst binnengaan: beide zijden van het leven verenigd.
       Mijn lief, je weet wat je moet doen. Je hebt de steun en de gebeden van degenen die waarheid en licht zoeken. Ik ben altijd bij je.
       Je aanbiddende Monty.
       Website: The Montague Keen Foundation

       Vertaling: Puk
        
       interview

       invocation       AN INVOCATION

       14:02:2014 - 09:00H BRISBANE, AUSTRALIA

       AMESTERDAM - 24:00H on 13:02:2014

       http://24timezones.com/