woensdag 17 oktober 2012

14-10-2012 2e PDF Document


   14 oktober 2012Tara, neem je kracht terug

Door Tom Ryan.


Op zondag 30 september 2012 om 3 uur ’s middags rond de “Lia Fail” bij Tara waar 1500 jaar eerder St. Patrick het Christendom naar Ierland bracht, gebeurde iets opzienbarends. Een groep mensen herriep hun doopgeloften en verkondigde hun persoonlijke soevereiniteit.
Dit was naar mijn weten nog nooit eerder ergens gedaan. Toen we jubelend wegliepen konden we allemaal het zachte drummen horen vanaf Tara’s hoogte, hoewel er verder niemand  aanwezig was.
Om het belang van deze historische verkondiging van persoonlijke soevereiniteit te begrijpen is het nodig om te begrijpen wat dopen werkelijk is en hoe het degenen die gedoopt zijn beïnvloedt.

Wat is Dopen? De ware geschiedenis.

De Doop wordt uitgevoerd d.m.v. het onderdompelen in of het besprenkelen met water van de persoon die gedoopt wordt. Het Judaïsme beoefende rituele reiniging door onderdompeling in water, hetgeen de ware oorsprong is van het dopen. Rituelen d.m.v. zuiveringen door water werden in het oude Midden-Oosten uitgevoerd, waar over werd geschreven in het Oude Testament. Gelijksoortige gewoonten waren bekend in vele oude niet-christelijke culturen.
- In Athene in 632 vC, zuiverde Epimenides van Kreta de hele stad met water.
- Mithra’s volgers vierden het sacrament van Taurobolium – het dopen in stierenbloed, resulterend in “Verlossing”.
- Aanhangers van de Mysteriën van Isis / Osiris initieerden nieuwe leden d.m.v. een zuiverende besprenkeling met water van de Nijl voor Verlossing.
- De bevolking van Gerasa vierden de Maiousmas riten waarin vrouwen werden gereinigd in een heilige waterpoel net buiten de stad.
- De vroege kerkvader Justin Martyr (ca. 100 AD) was verontrust omdat de Christelijke rite al generaties voorafgegaan werd door de Heidense ceremonie. Justin concludeerde dat het feitelijk een duivelse imitatie was.

De Doop een sacrament?

Christelijke kerken claimen dat het een sacrament is dat werd ingesteld door Christus. Van het dopen van Jezus wordt gezegd dat het een fundamentele pijler is van de Christelijke Kerk.
Het is een zuiveringsrite met water, waarvan wordt gezegd dat het genade aanroept en tevens een persoon bevrijdt van “erfzonde”. Rooms Katholieken, Orthodoxe Christenen, Anglicanen en sommige andere Protestanten zeggen dat het een onuitwisbaar merkteken geeft aan de gedoopte persoon. Katholieken zeggen zelfs dat het nodig is voor ‘verlossing’.
De meeste kerken dopen mensen kort na de geboorte. Het wordt gezien als formele toelating tot de kerk. Sponsors (peetvader en peetmoeder genoemd) doen verklaringen namens het kind. De persoon wordt een (christelijke) doopnaam gegeven.
Sommige kerken dopen niet voordat de persoon relatief volwassen is. Het Genootschap van Vrienden, of Quakers en sommige Protestanten wijzen alle uiterlijke doopriten af.
Belijdenis is een latere rite die de doopgeloften bevestigd wanneer een persoon oud genoeg is om voor zichzelf te spreken. Het bestond oorspronkelijk niet als separate rite, maar werd waarschijnlijk samengevoegd met het dopen. In het Rooms Katholicisme wordt belijdenis gewoonlijk uitgevoerd door een bisschop. De rite wordt ook uitgevoerd in Orthodoxe, Anglicaanse, Lutheraanse en sommige andere Christelijke kerken.

De doop verstrikt je

Door het werken met mensen in een diepe trance om miasma’s (gedachtenvormen, storingen, programma’s en bezetenheid) te verwijderen werd het duidelijk dat “delen” of “programma’s geïntegreerd met de persoon in kwestie vaak de kwaadbedoelende miasma’s beschermen of verstoppen. Dit is onlogisch en het is een schending van de vrije wil.
Door verder onderzoek werd duidelijk dat de geïntegreerde onderdelen of programma’s zich op een onbewust niveau verplicht voelden de miasma’s te beschermen. Ze zeiden dat de doop en het hernieuwen van de doopgeloften hen verplichtte dit te doen, ongeacht de negatieve consequenties.
De doop is niet de zuiveringsrite die het gezegd wordt te zijn . Het is een krachtig controle mechanisme dat de vrije wilskeuze van de gedoopte compromitteert. Het is de lijm van de matrix.

Soevereiniteit en vrijheid door verwerping

Toen ik mensen die geloften liet verwerpen werd het erg makkelijk om alle miasmische besmetting op te ruimen. De vrije wilskeuze is het geboorterecht van alle mensen en is wat ons onze soevereiniteit geeft. Wanneer dat is weggenomen door de doop of door enig ander middel is het eenvoudig om mensen te onderwerpen. Inderdaad werden zij onderworpen.

Dat is waarom we onze doopgeloften bij Tara verwierpen, waar de zogenaamde heilige de Ieren onderwierp onder dreiging van Patricks Romeinse Huurlingen Leger, nu meer dan 1500 jaar geleden. Als je hieraan twijfelt lees dan zorgvuldig “De bekentenissen van St. Patrick” 
met een open, onderzoekende ‘mind’. We nemen nu onze vrijheid en soevereiniteit terug.

Het verwerpen van de slavernij

Hieronder volgt hoe we onze doop- en belijdenisgeloften en alle latere bevestigingen ervan verwierpen. Onthoud dat ze niet door ons werden gedaan maar namens ons en zonder onze toestemming, voordat we een stem of een eigen keuzemogelijkheid hadden. Later hernieuwden we ze bij de belijdenis onder zware indoctrinatie, voordat we volwassen genoeg waren om ons ten volle de implicaties van wat er gebeurde te realiseren.
In werkelijkheid waren het niet en zijn het niet je vrije wilskeuze geloften. Dientengevolge heb je geen morele of enige andere verplichting om ze in stand te houden, maar ze blijven intact en gaan door je te onderwerpen met je stilzwijgende overeenkomst, tenzij je ze verwerpt.

Het verkondigen van persoonlijke soevereiniteit

Terwijl we in een kring stonden en elkaars handen in solidariteit vasthielden rond de “Lia Fail” op de heilige grond van Tara verklaarde ik het volgende, en alle aanwezigen herhaalden het na mij.
- Vanaf nu en vanaf dit moment verder verwerp ik formeel en uit vrije wil mijn doopgeloften.
Ik verkondig mijn soevereiniteit

- Ik verwerp de hernieuwing ervan bij mijn belijdenis en ik verwerp mijn aansluiting en bevestiging in de Christelijke Kerk.
Ik verkondig mijn soevereiniteit

- Ik verwerp alle er op volgende hernieuwingen van zulke geloften.
Ik verkondig mijn soevereiniteit

- Ik verwerp trouw aan welke kerk dan ook, aan sekten, cultus priesters, leraren, predikanten goeroe’s of zogenoemde opgestegen of andere meesters.
Ik verkondig mijn soevereiniteit

- Ik verkondig mijn onafhankelijkheid en soevereiniteit als mens en vanaf deze tijd verklaar en verkondig ik mijn recht om over mijn eigen spirituele pad of reis te beslissen.
Ik verkondig mijn soevereiniteit

- Vanuit mijn eigen vrije wil verkondig ik dat het mijn geboorterecht is als soeverein mens.
Ik verkondig mijn soevereiniteit

- Ik verwerp alle rituelen en geloofssystemen van buiten mezelf.
Ik verkondig mijn soevereiniteit

- Ik verwerp trouw aan alle tijdelijke machten.
Ik verkondig mijn soevereiniteit

- Ik verbind me nu met “De Oneindige Kracht Van Binnen” in overeenstemming met de enige ware wet, de Universele Wet.
Ik verkondig mijn soevereiniteit

- Uit mijn eigen vrije wil en als verklaring daarvan verkondig ik mijn soevereiniteit nu en zo zal het zijn.”

Je soevereiniteit verkondigen
Wanneer je je soevereiniteit wilt verkondigen zul je het moeten doen voor twee of meer getuigen. Dat is omdat het nodig is om het met hetzelfde aantal, of meer, getuigen te doen dan
je bij je doop had om het hetzelfde, of meer, gewicht en effect te geven. Dit is iets dat alleen gedaan zou moeten worden na rijp beraad, vanuit en met je eigen vrije wil.
Anders dan bij een Christelijke doop kan het niet gedaan worden:
- namens jou,
- door het opleggen van geloof
- onder dreiging of
- enige vorm van aansporing of dwang.

Je vrije wilskeuze en Je Soevereiniteit (Opperste Macht) zijn je geboorterecht. Niemand, religie, instituut of tijdelijke macht heeft het recht om je te onderwerpen, of je soevereiniteit te ondermijnen of te ontkennen. Het is je heilige recht om je soevereiniteit te betuigen en te verkondigen.

In de vorige channeling van 14-10-2012 is naar deze beschrijving als 2e PDF Document verwezen.


Website: The Montague Keen Foundation


Vertaling: Rob

Geen opmerkingen:

Een reactie posten

interview

invocationAN INVOCATION

14:02:2014 - 09:00H BRISBANE, AUSTRALIA

AMESTERDAM - 24:00H on 13:02:2014

http://24timezones.com/